Program Eğitim Amaçları
Evrensel değerler, ulusal ve uluslararası ölçütler, ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve bozulduğu durumlarda kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımı verebilen, eğitim, yönetim ve araştırma rollerini yürütebilen,
Gittikçe otonomi kazanan hemşirelik rolüne hazır, bilgiyi paylaşan, etik değerlere sahip, empati yapabilen, insana kendini değerli hissettiren, toplumsal sorunlara duyarlı, mesleğinde yetkin olan ve sağlık bakım alanlarında tercih edilen,
Sağlık hizmet alanlarında bilimsel araştırmalarda rol alabilen, yüksek lisans ve doktora yapabilen, geleceğin akademisyenleri olabilecek,
Yaşam boyu öğrenme anlayışı ile mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürebilen mezunlar yetiştirmek hemşirelik programının eğitim amaçlarıdır.

PA-1. Ulusal ve uluslararası ölçütler doğrultusunda birey, aile ve toplumun gereksinim duyduğu kaliteli ve güvenli bakımı verebilecek yetkinliğe sahip olacaktır.

PA-2. Hemşirelik mesleğinin değerlerini benimseyerek meslekler arası işbirliği kurabilen, sağlık bakım ekibinin profesyonel bir üyesi olacaktır.

PA-3. Hemşirelik mesleğinin bilimsel bilgi birikime katkı sağlayacak nitelikte olacaktır.

PA-4. Mesleki ve kişisel gelişimini sürdürerek sağlık bakım alanlarında tercih edilecektir.

Program Yeterlikleri
1- Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
2- Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
3- Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
4- Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
5- Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
6- Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
7- Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
8- Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
9- Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
10- Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
11- Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır; yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12- Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
13- Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.